Regulamin

REGULAMIN USŁUGI „ALARM SMOGOWY” 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 
  1. Usługa – przesyłana drogą elektroniczną przez Usługodawcę do Usługobiorcy informacja o stanie jakości powietrza w wybranych przez Usługobiorcę dzielnicach miasta Gliwice, dotycząca przekroczenia zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu o określone wartości;
  2. Usługodawca – Stowarzyszenie Czyste Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Sylwestrowej 22, posługujące się numerem NIP: 9691630167, REGON: 369507612; 
  3. Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu; 
  4. Regulamin – niniejszy regulamin usługi „Alarm smogowy”, który określa w szczególności rodzaje i zakres Usługi, warunki jej świadczenia, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego;
  5. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem w celu realizacji Usługi, wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy zamawianiu Usługi, przy użyciu strony www.czystegliwce.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

§ 2

Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną (tj. Usługi) polegające na przesłaniu Usługobiorcy informacji o stanie jakości powietrza w wybranych przez Usługobiorcę dzielnicach miasta Gliwice, dotyczących przekroczenia zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu o określone wartości.  
 2. Świadczenie Usług następuje nieodpłatnie.
 3. Warunkiem świadczenia Usług przez Usługodawcę jest akceptacja treści Regulaminu. 
 4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna niezbędna do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się przez Usługobiorcę do Specyfikacji technicznej wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Zamówienie świadczenia Usługi następuje łącznie poprzez:
  1. wypełnienie formularza na stronie internetowej Usługodawcy www.czystegliwice.pl/alarm-smogowy,
  2. potwierdzenie rozpoczęcia realizacji usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości e- mail, otrzymanej w następstwie kroku pod lit. a.
 7. Usługodawca rozpocznie świadczyć Usługę najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty kliknięcia w link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 6 lit b. 
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Usługobiorcę działań sprzecznych z Regulaminem.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za występujące niezależnie od niego jakiekolwiek przeszkody, zarówno faktyczne, jak i prawne, które uniemożliwiają wykonanie Usługi w całości lub w części, w szczególności takie jak: siła wyższa, awarie (w tym systemów teleinformatycznych czy środków komunikacji elektronicznej) czy nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę Regulaminu.
 10. Dane przekazywane w ramach Usługi mają charakter poglądowy. Usługobiorca ma świadomość, że informacje przekazywane w ramach Usługi generowane są automatycznie na podstawie danych przekazanych z urządzeń pomiarowych. W związku z powyższym Usługodawca nie gwarantuje pełnej zgodności przekazywanych informacji ze stanem faktycznym – dane te mogą się bowiem różnić w zakresie określonym przez producentów poszczególnych urządzeń pomiarowych. Usługodawca nie podnosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i prawdziwość przekazywanych w ramach Usługi informacji, jak również za skutki jakichkolwiek dalszych decyzji podejmowanych przez Usługobiorcę na podstawie przekazanych informacji. 

 

§ 3

Warunki rozpoczynania i zakończenia realizacji Usługi

 1. Usługę uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, poprzez  działania wskazane w §2 ust. 6.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi bądź zmodyfikować jej zakres poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą, na dane teleadresowe wskazane na stronie internetowej Usługodawcy. 
 3. Rezygnacja z Usługi w całości lub części jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi w odpowiednim zakresie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz określonego Usługobiorcy bez podania przyczyny, o czym Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

§ 4 

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione.
 5. Usługobiorca ma m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Niektóre z działań wskazanych w ust. 6 mogą wiązać się z zakończeniem realizacji Usługi. 
 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności (dostępnej tutaj[JGA1] ).

 

 

§5

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z wadliwą Usługą.
 2. Reklamacja  może być złożona na piśmie lub w formie wiadomości e-mail. 
 3. Reklamacja zawiera dane pozwalające na identyfikację Usługobiorcy, przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające oraz żądania.  W wypadku niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie do jej sprecyzowania w formie w jakiej ją otrzymał – pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia jej  otrzymania. 

 

§6

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, które wchodzą w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej www.czystegliwice.pl. Do zamówień Usługi dokonanych przed wejściem w życie zmiany, stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
 2. W wypadku świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy innych usług, niebędących Usługą, postanowienia Regulaminu nie będą miały zastosowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych  oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi Specyfikacja techniczna.
 5. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.