Regulamin

REGULAMIN USŁUGI „ALARM SMOGOWY” 

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 
a. Usługa – przesyłana drogą elektroniczną przez Usługodawcę do Usługobiorcy informacja o stanie jakości powietrza w wybranych przez Usługobiorcę dzielnicach miasta Gliwice, dotycząca przekroczenia zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu o określone wartości;
b. Usługodawca – Stowarzyszenie Czyste Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Sylwestrowej 22, posługujące się numerem NIP: 9691630167, REGON: 369507612; 
c. Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu; 
d. Regulamin – niniejszy regulamin usługi „Alarm smogowy”, który określa w szczególności rodzaje i zakres Usługi, warunki jej świadczenia, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego;
e. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem w celu realizacji Usługi, wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy zamawianiu Usługi, przy użyciu strony www.czystegliwce.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2
Warunki świadczenia Usług


1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną (tj. Usługi) polegające na przesłaniu Usługobiorcy informacji o stanie jakości powietrza w wybranych przez Usługobiorcę dzielnicach miasta Gliwice, dotyczących przekroczenia zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu o określone wartości.  
2. Świadczenie Usług następuje nieodpłatnie.
3. Warunkiem świadczenia Usług przez Usługodawcę jest wyrażenie zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja treści Regulaminu. 
4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna niezbędna do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się przez Usługobiorcę do Specyfikacji technicznej wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
6. Zamówienie świadczenia Usługi następuje łącznie poprzez:
a. wypełnienie formularza na stronie internetowej Usługodawcy www.czystegliwice.pl/alarm-smogowy,
b. potwierdzenie rozpoczęcia realizacji usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości e- mail, otrzymanej w następstwie kroku pod lit. a.
7. Usługodawca rozpocznie świadczyć Usługę najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty kliknięcia w link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 6 lit b. 
8. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Usługobiorcę działań sprzecznych z Regulaminem.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za występujące niezależnie od niego jakiekolwiek przeszkody, zarówno faktyczne, jak i prawne, które uniemożliwiają wykonanie Usługi w całości lub w części, w szczególności takie jak: siła wyższa, awarie (w tym systemów teleinformatycznych czy środków komunikacji elektronicznej) czy nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę Regulaminu.
10. Dane przekazywane w ramach Usługi mają charakter poglądowy. Usługobiorca ma świadomość, że informacje przekazywane w ramach Usługi generowane są automatycznie na podstawie danych przekazanych z urządzeń pomiarowych. W związku z powyższym Usługodawca nie gwarantuje pełnej zgodności przekazywanych informacji ze stanem faktycznym – dane te mogą się bowiem różnić w zakresie określonym przez producentów poszczególnych urządzeń pomiarowych. Usługodawca nie podnosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i prawdziwość przekazywanych w ramach Usługi informacji, jak również za skutki jakichkolwiek dalszych decyzji podejmowanych przez Usługobiorcę na podstawie przekazanych informacji. 

§ 3
Warunki rozpoczynania i zakończenia realizacji Usługi


1. Usługę  uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, poprzez  działania wskazane w §2 ust. 6.
2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi bądź zmodyfikować jej zakres poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą, na dane teleadresowe wskazane na stronie internetowej Usługodawcy. 
3. Rezygnacja z Usługi w całości lub części jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi w odpowiednim zakresie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz określonego Usługobiorcy bez podania przyczyny, o czym Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 4 
Dane osobowe 


1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. 
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych oraz postanowieniach Regulaminu.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do Usługi.
4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do świadczenia Usługi.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Niektóre z działań wskazanych w ust. 6 mogą wiązać się z zakończeniem realizacji Usługi. 


§5
Reklamacje


1. Użytkownik może składać reklamacje związane z wadliwą Usługą.
2. Reklamacja  może być złożona na piśmie lub w formie wiadomości e-mail. 
3. Reklamacja zawiera dane pozwalające na identyfikację Usługobiorcy, przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające oraz żądania.  W wypadku niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie do jej sprecyzowania w formie w jakiej ją otrzymał – pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia jej  otrzymania. 

§6
Postanowienia przejściowe i końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, które wchodzą w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej www.czystegliwice.pl. Do zamówień Usługi dokonanych przed wejściem w życie zmiany, stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
2. W wypadku świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy innych usług, niebędących Usługą, postanowienia Regulaminu nie będą miały zastosowania.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych  oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
4. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi Specyfikacja techniczna.
5. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN USŁUGI „ALARM SMOGOWY”

ZAŁĄCZNIK NR 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI „ALARM SMOGOWY”


Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usługi Stowarzyszenie Czyste Gliwice ”Alarm smogowy”: 

Dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia: komputer, tablet, telefon oraz posiadanie skrzynki pocztowej E-mail.